MUUTTUJAT JA VAKIOT

PHP:ssa, kuten muissakin ohjelmointikielissä, muuttujia käytetään tiedon talletuspaikkana. Muuttujalle annetaan symbolinen nimi, nimi jolla kuvataan siihen tallennettua tietoa. Muuttujaan voidaan sijoittaa ohjelmassa arvo. Laajemmin, muuttujiin voidaan sijoittaa numero-arvoja, kirjaimia tai merkkejä. Muuttujaksi voidaan määritellä myös taulukko.

Esimerkki käytännön muuttujasta, lompakko, jonne voidaan laittaa (sijoittaa) rahaa (numeroarvo) ja lompakosta voidaan ottaa rahaa, mikäli lompakossa on rahaa.
Muuttujiin voidaan laskea ja sijoittaa tieto, mutta muuttujaan voidaan sijoittaa myös www-sivulta syötetty tieto lomakekentän avulla. Lomakekentistä ja niiden käyttämisestä löydät tietoa kohdasta Lomakkeet.

Vakio tarkoittaa esimerkiksi numero-arvoa, esimerkiksi piin likiarvo, tällöin vakion nimi olisi PI ja sen numeroarvo voisi olla 3.14. Vakiot voivat olla paikallisia tai globaaleja.

MUUTTUJIEN KÄYTTÖ

Muuttujat esiteltävä eli määriteltävä ennen niiden käytöä. Muuttujat kannattaa esitellä PHP-koodauksen alussa. PHP-kielessä on neljä perustietotyyppiä joita voidaan muuttujiin tallentaa:

Muuttujat Selite
Kokonaisluku $luku1 = 10;
Merkkijono $teksti = "iltaa";
echo "Hyvää " . $teksti . ".";
Desimaaliluku $luku1 = 0.5;
Taulukot $autot = array("Aston Martin", "Ford", "Audi");
echo "Autoja " . $autot[0] . ", " . $autot[1] . " ja " . $autot[2] . ".";


PHP:ssa ei tarvitse määritellä muuttujien tyyppejä erikseen sen mukaan minkälaista tietoa niihin tallennetaan


MUUTTUJIEN NIMEÄMINEN

Muuttujien määrittelyn yleismuoto on:

$nimi = sijoitettava tieto;

Muuttujat on hyvä nimetä kuvaamaan sitä tietoa mitä sinne talletaan, huomaa määrittely päättyy puolipisteeseen. Alla, esimerkkejä muuttujien määrittelyistä.

$luku1;
$Luku2 = 0;
$Luku_3 = 3.14;
$taulukko_pisteet = array(23.5, 45.5, 12);


Muuttujan nimi koostuu kirjaimista tai numeroista. Ensimmäisen merkin on oltava kirjain (myös alaviiva on sallittu). Kirjaimina voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia mutta ne merkitsevät eri asiaa.
Alla, sama sana muuttujan nimenä erilailla kirjoitettuna, joten kyseessä on eri muuttujat.

$max;
$Max;
$MAX;
$Luku_1;
$luku1;
$luku_1;


HUOM! Muuttujien nimissä ei ole suositeltavaa käyttää ä, Ä, ö, Ö, å tai Å kirjaimia !


KOKONAISLUKUMUUTTUJAT

Kokonaisluku on positiivinen tai negatiivinen luku jossa ei ole desimaaliosaa. Mikäli muuttujalle halutaan antaa alkuarvo ohjelmoitaessa ohjelmaa, on ohjelmoijan se annettava.

$alkuarvo = 0;
$tunteja = 24;


Alustamattomien muuttujien käyttöä tulee välttää. Muuttujalla voi olla määrittelyvaiheessa mikä arvo tahansa ellei ohjelmoija alusta muuttujaa. Muuttujiin joita käytetään lukujen käsittelyssä alkuarvoksi kannattaa sijoittaa 0.

Alla esimerkki-ohjelmassa, PHP-ohjelman alussa kokonaislukumuuttujiin luku1 ja luku2 sen määrittelyn yhteydessä sijoitetaan alkuarvo.

/* Kokonaislukumuuttujan käyttö */ <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>TESTISIVU</title> </head> <body> <?php $luku1 = 5; $luku2 = 10; echo "$luku1 <br>"; echo $luku2; ?> </body> </html>5
10


Tehtävä 1 Laske kolme eri kokonaislukua yhteen. - Arvot ovat 7, 3, 80.

DESIMAALIMUUTTUJAT

Esimerkkiohjelmassa määritellään aluksi kolme desimaalilukumuuttujaa, paino1, paino2 ja paino3. Muuttujien nimen edessä oleva sana float kertoo, että muuttujat voivat ottaa vastaan liukulukuarvoja eli desimaalilukuja. Muuttujien nimillä ohjelmoitsija kuvaa niihin ohjelman suorituksen aikana tallenettavaa asiaa, kuten esimerkissä laskussa käytettävää ympyrän sädettä ja laskun lopputuloksena saatavaa pinta-alaa.

/* Desimaalimuuttujien käyttö */ <?php $Paino1 = 70.8; $Paino2 = 120.9; $Paino3 = 80.2; echo $kesk = ($Paino1+$Paino2+$Paino3)/3; ?>90.633333333333


Tehtävä 2 Touteuta PHP:llä kolmen vastuksen rinnankytkennän kokonaisvastuksen laskenta. - vastuksen arvot sijoitetaan muuttujien R1 R2 ja R3 arvoiksi. - muuttujiin sijoitetulla arvoilla lasketaan Rkok Rkok= 1/((1/R1)+(1/R2)+(1/R3))
MERKKIMUUTTUJAT

Merkkimuuttuja voi olla kirjain, teksti, numeroarvo, näppäimistöltä annettu muu merkki esim sulkumerkkiä tai kaikkien em yhdistelmä.

/* Merkkimuuttujien käyttö */ <?php $teksti = "vihreät miehet"; echo "Pienet " . $teksti . " ?"; ?>


Pienet vihreät miehet ?


Tehtävä 3 Kopioi aforismit muuttujiin. Näytä aforismit yhdellä echo:lla, huomaa rivinvaihdot. Vinkki: lainausmerkin näytäminen PHP:ssä \" merkeillä. "Lähes kaikki suuri on nuorten tekemää." - Benjamin Franklin "Nuoressa ei huilaaminen mene hukkaan." - Suomalainen sananlasku "Nuoret ovat säännöllisesti ajattelemattomia." - Homeros
Koodi Selite
\a äänimerkki
\b "Backspace", vastaa toiminnaltaan ko painikkeen painallusta (Enter-painikkeen yläpyolella)
\r "vaununpalautus", kursorin siirtäminen rivin lopusta rivin alkuun
\" Lainausmerkki
\f "Sivunsyöttö", siirtää kursorin "toiselle sivulle"
\n Rivinvaihto
\0 Null-arvo
\' Heittomerrki
\t Vaakatabulointi, siirtää kursoria oikealla
\v Pystytabulointi, siirtää kursoria alasVAKIOT

Vakiot ovat tunnisteita, joita ei voi muuttaa ohjelman ajon aikana. Vakio voi olla minkä tahansa perustietotyypin mukainen..

define ("ALV", 24); define ("TEKSTI", "Tähän kohtaan teksti.");

Muuttujien ja vakioiden määrittelyssä on erona varatun sanan const käyttäminen sekä vakiolle annettu arvo. Vakion arvoa ei voi muuttaa ohjelman suorituksen aikana. Muuttujille annettuja alkuarvoja voidaan muuttaa ohjelman suorituksen aikana.

<?php define("TEKSTI", "Tervetuloa. Vakio-esimerkki !"); define("PII", 3.14); echo TEKSTI . " " . PII; ?>

Tervetuloa. Vakio-esimerkki ! 3.14


Tehtävä 4 Toteuta seuraava pallon pinta-alan laskeva teksti. Etsi pallon pinta-alan laskukaava, PHP:llä toteutetun laskun tulos näytetään XXX-merkkien kohdalle. Vakioiksi on määriteltävä PI sekä sivustolle näytettävä teksti. "Kun pallon säde on 10, on pallon pinta-ala XXX."
TAULUKOT

Taulukko on eräänlainen "luettelo", joka PHP:ssä voi koostua erityyppisistä muuttujista. Taulukon muuttujilla on yhteinen nimi, taulukon nimi. Jokaiseen yksittäiseen alkioon liittyy kokonaislukunumero, indeksi. Indeksien arvot ovat aina positiivisia kokonaislukuja. Taulukon ensimmäinen indeksi on nolla (0).

Taulukon käyttöön ja määrittelyyn liityvät säännöt:
• taulukolla on oltava nimi
• taulukon alkioihin viitataan kokonaisluvulla tai muuttujalla
• taulukossa voi olla yksi- tai kaksiuloitteinen

Yksiulotteisen taulukon yleismuoto:

$taulukonnimi = array(alkion 1 sisältö, alkion 2 sisältö, ...);


Example pic

Taulukoiden alustaminen:
Taulukoiden alkioille voidaan antaa arvot samalla kun taulukko määritellään.

$lukuja = array(1, 1.5, 10, 10.85, 100);

Taulukkoon alustuksessa voidaan sijoittaa tekstiä.

$nimet = array("Aulis","Bertta","Cecilia","David","Erkki");

Moniulotteiset taulukot
Moniulotteiset taulukot määritellään lähes samalla tavalla kuin yksiulotteiset taulukot. Alla, kaksiuloitteinen taulukko jossa on kaksi riviä ja kolme saraketta.

$taulukon_nimi = array ( array(alkio_0/0, alkio_0/1, alkio_0/2), array(alkio_1/0, alkio_1/1, alkio_1/2) );

Moniulotteisen taulukon alustaminen:
Alustus toimii samalla periaatteella kuin yksiuloitteisessa taulukossa.

$juomat = array ( array("Jaffa", "1,5 litraa", 2), array("Pepsi Light", "1 litraa", 2.1) );Esimerkkejä yksiuloitteisista taulukoista


Esimerkissä painot-taulukossa on lukuja, sijoitetuista luvuista lasketaan keskiarvo kahdella erilaisella tavalla. Ensimmäisessä keskiarvo lasketaan taulukon indeksien avulla, toisessa array_sum()-yhteenlasku-funktion ja count()-funtiolla lasketun taulukon koon avulla:

<?php $painot = array("70.8","120.9","80.2"); echo "Taulukon sisältö:<br>"; echo "$painot[0] $painot[1] $painot[2]" . "<br>"; echo "Keskiarvo laskettuna kahdella tavalla:<br>"; $Kesk = ($painot[0] + $painot[1] + $painot[2])/3; echo $Kesk . "<br>"; $Kesk = array_sum($painot) / count($painot); echo $Kesk; ?>

Taulukon sisältö:
70.8 120.9 80.2
Keskiarvo laskettuna kahdella tavalla:
90.633333333333
90.633333333333


Tehtävä 5 Sijoita taulukkoon kolme vastuksen arvoa. Laske vastusten rinnankytkennän arvo taulukon neljänteen alkioon. Näytä www-sivulle taulukon sisältö seuraavasti: R1 = arvo Ω R2 = arvo Ω R3 = arvo Ω Rkok = arvo Ω
Alla sovelletaan yksiuloitteista taulukkoa näyttämällä taulukossa olevat tekstit muun tekstin jatkoksi:

<?php $osat = array("Mangoa", "Kiiviä", "Melonia", "Persikkaa", "Greippiä"); echo "Juoma on sekoite " . $osat[0] . ", " . $osat[1] . ",<br>" . ", " . $osat[2] . ", " . $osat[3] . " ja " . $osat[4] . "."; ?>

Juoma on sekoite Mangoa, Kiiviä,
Melonia, Persikkaa ja Greippiä.


Tehtävä 6 Kokeile saatko näytettyä Moniuloitteisen taulukon alustaminen -kohdassa olevan juomat-taulukon sisällön.
Taulukkoon sijoitettujen alkioiden määrä voidaan kätevästi laskea count()-funktiolla. Vaihtoehtoinen funktio on sizeof().

<?php $hedelmat = array("Mango", "Kiivi", "Meloni"); echo count($hedelmat); ?>3


Tehtävä 7 Kopioi PHP-esimerkki (yllä) ja tarkista sen toiminta. Lisää taulukkoon yksi hedelmä sekä lisää count()-funktion alle rivinvaihto sekä sizeof()-funktio. Kokeile toimivatko lisäykset.
Esimerkissä (alla) tulostetaan for-lauseella taulukon sisältö alekkain.

<?php $hedelmat = array("Mango", "Kiivi", "Meloni"); $koko = count($hedelmat); for($rivi = 0; $rivi < $koko; $rivi++) { echo $hedelmat[$rivi]; echo "<br>"; } ?>Mango
Kiivi
Meloni 

Tehtävä 8 Tee oppilas-niminen taulukko jossa on 7 riviä. Sijoita taulukon 1. riville oppilaan nimi (Sukunimi Etunimi). Sijoita neljälle seuraavalla erilaisia pisteitä 0 - 100 väliltä. Sijoita riveille 6 ja 7 alkuarvoksi nolla. Tee laskutoimitus joka laskee yhteen rivien 2 - 5 pisteet ja sijoittaa tuloksen kuudennelle riville. Näytä taulukon sisältö välilyönnein erotettuna-


Esimerkkejä moniuloitteisista taulukoista

Seuraavassa esimerkissä luodaan PHP:llä kuvan mukainen taulukko sekä näytetään taulukko.

taulukko2
Kaksi-uloitteinen varasto-taulukko.


Kuvan taulukon PHP-koodaus.
Esimerkissä taulukon näyttämiseen käytetty echo:t jaettu kahdelle riville tämän oppaan rajoitteiden takia.
Varasto-taulukko näytetään www-sivulle kahdella erilaisella tavalla.

<?php $varasto = array ( array("TUOTE","MALLI","VARASTO","TILATTU","TOIMITETTU"), array("Skoda","Octavia",32,23,16), array("Skoda","SuperB",15,9, 7), array("Volvo","V90",10,4,3) ); echo "Taulukon sisältö (tapa 1):<br>><br>"; echo $varasto[0][0]." ".$varasto[0][1]." ".$varasto[0][2]." ". $varasto[0][3]." ".$varasto[0][4]."<br>"; echo $varasto[1][0]." ".$varasto[1][1]." ".$varasto[1][2]." ". $varasto[1][3]." ".$varasto[1][4]."<br>"; echo $varasto[2][0]." ".$varasto[2][1]." ".$varasto[2][2]." ". $varasto[2][3]." ".$varasto[2][4]."<br>"; echo $varasto[3][0]." ".$varasto[3][1]." ".$varasto[3][2]." ". $varasto[3][3]." ".$varasto[3][4]."<br>"; echo "<br>Taulukon sisältö (tapa 2):<br>><br>"; for($rivi=0;$rivi<4;$rivi++) { for($sarake=0;$sarake<5;$sarake++) { echo $varasto[$rivi][$sarake]." "; } echo "<br>"; } ?>Taulukon sisältö (tapa 1):

TUOTE MALLI VARASTO TILATTU TOIMITETTU
Skoda Octavia 32 23 16
Skoda SuperB 15 9 7
Volvo V90 10 4 3

Taulukon sisältö (tapa 2):

TUOTE MALLI VARASTO TILATTU TOIMITETTU
Skoda Octavia 32 23 16
Skoda SuperB 15 9 7
Volvo V90 10 4 3Edellinen esimerkki oli www-sivulle näytettynä on sekava, alla esimerkissä hiukan selkeämmin muotoiltuna sama taulukko.
MerkkiMyytyVarastossaToimitettu
BMW1002446
Audi3046
Opel561436
Masseratti935
Juusto159437415923


 

Tehtävä 9 Tee 3 * 7 kaksiuloitteinen taulukko. Sijoita taulukkoon luvut 1 - 21. Tulosta taulukon sisältö kahden for-lauseen avulla.


Tehtävä 10 Muokkaa tehtävä 9 taulukkoa seuraavasti: 1. riveille talletaan oppilaan nimi (Sukunimi Etunimi). 2 - 5 riveille koepisteet 0 - 100 p. 6. riveille lasketaan yhteispisteet. 7. riveille tulee arvosana myöhemmin lisättävällä if-rakentteella joka antaa arvosanan yhteispisteiden perusteella. Pisterajat arvosanoille: 0 - 119 => 0 120 - 212 => 1 213 - 305 => 2 306 - 400 => 3 Huom ! Esim. 119.1 pisteellä arvosana on 1, 212.1 pisteellä arvosana on 2 jne.
Taulukossa erilaisia funktioita taulukon sisällön järjestämiseen.

Merkki Selite Esimerkki
sort() Järjestää taulukon suurimmasta pienimpään / A:sta - Z:taan Esimerkki
rsort() Järjestää taulukon pienimmästä suurimpaan / Z:sta - A:han Esimerkki
asort() Järjestää taulukon suurimmasta pienimpään luvun mukaan Esimerkki
ksort() Järjestää taulukon suurimmasta pienimpään kirjaimen mukaan Esimerkki
arsort Järjestää taulukon pienimmästä suurimpaan luvun mukaan Esimerkki
krsort Järjestää taulukon pienimmästä suurimpaan kirjaimen mukaan Esimerkki


Taulukoiden solujen nimeäminen

Taulukoiden solujen nimiä kutsutaan myös avaimeksi. Kuvassa alla, marjat-taulukon soluille on annettu nimiksi soluA, soluB, soluC ja soluD.

taulukko
Taulukon solujen nimeäminen.


Kuvan marjat-taulukossa soluA - soluD ovat avaimia eli taulukon solun nimiä. Taulukon varsinaisena sisältönä eli arvoina (value) on erilaisia marjoja. Kuvan taulukko voidaan toteuttaa PHP:llä seuraavasti:

<?php $marjat = array("soluA"=>"Mansikka", "soluB"=>"Mustikka", "soluC"=>"Puolukka", "soluD"=>"Lakka"); echo $marjat['soluA'] . "<br>"; echo $marjat['soluB'] . "<br>"; echo $marjat['soluC'] . "<br>"; echo $marjat['soluD']; } ?>


Mansikka
Mustikka
Puolukka
Lakka 

Tehtävä 11 Tee taulukko jossa on kolmen kokeen pisteet sekä varattu yhteispisteitä varten yksi rivi. Nimeä koepiste-rivit koe1-koe3 nimisiksi sekä sijoita riveille koepisteet numerona. Laske koepisteet yhteen yhteispiste-nimiselle riville käyttämällä rivien nimiä laskutoimituksessa.

ALLA ERÄS TESTI useista ulottovuuksista taulukossa:

 • The layer number 0
  • The row number 0
   • rose
   • 1.25
   • 15
  • The row number 1
   • daisy
   • 0.75
   • 25
  • The row number 2
   • orchid
   • 1.15
   • 7
 • The layer number 1
  • The row number 0
   • rose
   • 1.25
   • 15
  • The row number 1
   • daisy
   • 0.75
   • 25
  • The row number 2
   • orchid
   • 1.15
   • 7
 • The layer number 2
  • The row number 0
   • rose
   • 1.25
   • 15
  • The row number 1
   • daisy
   • 0.75
   • 25
  • The row number 2
   • orchid
   • 1.15
   • 7