MATEMAATTISET-FUNKTIOT

PHP-kielen eräs vahvuus on matematiikkaan liittyvät funktiot. Tässä osassa esitellään muutama matemaattinen funktio ja taulukko-linkeissa joukko muita.

Pii:lle kätevästi likiarvo sijoittamalla rakenteeseen M_PI-arvo.

Esimerkki.

/* if-lauseen käyttö */ <!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <?php $Pii = M_PI; echo "Tähän tulostuu Pii:n liki arvo= $Pii"; ?> </body> </html>


Tähän tulostuu Pii:n liki arvo = 3.1415926535898

Tehtävä 1 Ympyrän halkaisija on 12. Toteuta PHP-koodaus joka laskee ympyrän pintaalan ja kehän mitan käyttäen M_PI:n arvoa.KESKEN käännösten osalta, esimerkit tarkastamatta ja muokkaamatta !!!

Taulukossa, PHP:n matemaattiset funktiot ja linkeissä esimerkit.

Funktiot Tarkoitus Esimerkki
abs() Returns the absolute (positive) value of a number Esim
acos() Returns the arc cosine of a number Esim
acosh() Returns the inverse hyperbolic cosine of a number Esim
asin() Returns the arc sine of a number Esim
asinh() Returns the inverse hyperbolic sine of a number Esim
atan() Returns the arc tangent of a number in radians Esim
atan2() Returns the arc tangent of two variables x and y Esim
atanh() Returns the inverse hyperbolic tangent of a number Esim
base_convert() Converts a number from one number base to another Esim
bindec() Converts a binary number to a decimal number Esim
ceil() Rounds a number up to the nearest integer Esim
cos() Returns the cosine of a number Esim
cosh() Returns the hyperbolic cosine of a number Esim
decbin() Converts a decimal number to a binary number Esim
dechex() Converts a decimal number to a hexadecimal number Esim
decoct() Converts a decimal number to an octal number Esim
deg2rad() Converts a degree value to a radian value Esim
exp() Calculates the exponent of e Esim
expm1() Returns exp(x) - 1 Esim
floor() Rounds a number down to the nearest integer Esim
fmod() Returns the remainder of x/y Esim
getrandmax() Returns the largest possible value returned by rand() Esim
hexdec() Converts a hexadecimal number to a decimal number Esim
hypot() Calculates the hypotenuse of a right-angle triangl Esim
is_finite() Checks whether a value is finite or not Esim
is_infinite() Checks whether a value is infinite or not Esim
is_nan() Checks whether a value is 'not-a-number' Esim
lcg_value() Returns a pseudo random number in a range between 0 and 1 Esim
log() Returns the natural logarithm of a number Esim
log10() Returns the base-10 logarithm of a number Esim
log1p() Returns log(1+number) Esim
max() Returns the highest value in an array, or the highest value of several specified values Esim
min() Returns the lowest value in an array, or the lowest value of several specified values Esim
mt_getrandmax() Returns the largest possible value returned by mt_rand() Esim
mt_rand() Generates a random integer using Mersenne Twister algorithm Esim
mt_srand() Seeds the Mersenne Twister random number generator Esim
octdec() Converts an octal number to a decimal number Esim
pi() Returns the value of PI Esim
pow() Returns x raised to the power of y Esim
rad2deg() Converts a radian value to a degree value Esim
rand() Generates a random integer Esim
round() Rounds a floating-point number Esim
sin() Returns the sine of a number Esim
sinh() Returns the hyperbolic sine of a number Esim
sqrt() Returns the square root of a number Esim
srand() Seeds the random number generator Esim
tan() Returns the tangent of a number Esim
tanh() Returns the hyperbolic tangent of a number Esim