JavaScript - Muuttujat ja niiden käyttäminen

MUUTTUJIEN KÄYTTÄMINEN

Osan sisältönä on:

- muuttujat, tarkemmin niiden käyttäminen
- operaattorit ja aritmetiikka, miten niitä käytetään muuttujien kanssa
- muuttujan arvon muuttaminen asettaminen ja sijoittaminen (assignment)Muuttujien määrittely, arvon sijoittaminen muuttujaan sekä laskutoimituksen tekeminen:


 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head>

  <body>

  <h2>Muuttujien yhteenlasku ja tuloksen näyttäminen</h2>
  
  <p id="laskuA"></p>
 
  <script>
   var luku1 =3;
   var luku2 = 11;
   var tulos = luku1 + luku2;
   document.getElementById("laskuA").innerHTML =
   "Luku1 + Luku2 = " + tulos;
  </script>

  </body>
 </html>
 
 HUOM! Koodauksen alussa muuttujien määrittely ja laskutoimitus 
    voidaan tehdä myös seuraavalla tavalla:
		
	  var luku1 =3;
    var luku2 = 11;
	  var tulos = 0;
    tulos = luku1 + luku2;
 

Tulos www-sivulla:
Muuttujiin voidaan sijoittaa kokonais- tai desimaaliluku, kirjain tai kirjaimia:


 <p id="testi2"></p>

 <script>
  var PII = 3.14;
  var teksti1 = "Desimaaliluku";
  var teksti2 = 'on piin likiarvo.';

  document.getElementById("testi2").innerHTML =
  teksti1 + " " + PII + " " + teksti2 +
  "
Aika helppo esimerkki ?"; </script> HUOM ! Muuttujia voi määritellä myös seuraavasti: var Asiakas12 = "Jokunen Jaska", taso = "Kulta", alennusprosentti = 7.5; tai sama eri riveillä: var Asiakas12 = "Jokunen Jaska", taso = "Kulta", alennusprosentti = 7.5;

Tulos www-sivulla:
Huomaa seuraavat erikoistapaukset :

 
  <p id="testi3"></p>

  <script>
  var ajopeli = "Aston Martin";
  var ajopeli;           //arvo sijoitettu edellisellä rivillä
  var ajoPeli;           //muuttujan nimi kirjoitettu erilailla
  var tulos= 1 + 9 + "10";     //laskutoimitus ja perään liitetty numero

  document.getElementById("testi3").innerHTML = 
   ajopeli + "<br>" + ajoPeli + "<br>" + tulos;
  </script>
 

Tulos www-sivulla:TAULUKKO

Esimerkki, yksi-ulotteinen taulukko :

 
  <p id="testiC"></p>

  <script>
  var merkit = ["Maybach","Ferrari","Aston Martin"];

  document.getElementById("testiC").innerHTML =
   merkit[2] + "<br>" + 
   merkit[1] + "<br>" +
   merkit[0] + "<br><br>" +
   "Koska taulukon 1.solun numero on ohjelmointikielissä 0 solu <br>" +
   "on kolme arvoa sisältävän taulukon 2.solun numero 2.";
  </script>
 

Tulos www-sivulla:


Esimerkki, kaksi-ulotteinen taulukko :

 
  <p id="taulu"></p>

  <script>
   var cars = [["Saab", "Volvo", "BMW" ],
	       ["Opel", "Ford" ,"Skoda"]];
   var rivi = 0;
   var sarake = 2;
   document.getElementById("taulu").innerHTML = 
   "Taulukon solusta: " + cars[1][1] + "<br>" +
   "Solusta muuttujilla: " + cars[rivi][sarake] + "<br>" +
   "Koko taulukko: " + cars;
  </script>
 

Tulos www-sivulla:


Esimerkki, objektien käyttäminen "taulukossa" :

 
  <p id="tiedot"></p>

  <script>
  var henkilö = {etuNimi:"Kalle", sukuNimi:"Koskinen", ikä:46};

  document.getElementById("tiedot").innerHTML = 
   "Henkilötiedot:" + "<br>" +
   henkilö["etuNimi"] + "<br>" +
   henkilö["sukuNimi"] + "<br>" +
   henkilö["ikä"];
  </script>
 


OPERAATTORIT

Operaattoreilla voidaan:

- sijoittaa muuttujaan arvo, esim var luku = 12;
- sijoittaa muuttujaan muilla muuttujilla suoritettu laskutoimituksen tulos, esim var luku = arvo1*arvo1;
- sijoittaa muuttujaan muistaa muuttujista yhdistetty tieto
- suorittaa muuttujien avulla vertailuja ja loogisia operaatioita


Aritmeettiset operaattorit

Operaattori Selite Esimerkki
+ Yhteenlasku var tulos = luku1 + luku2;
- Vähennyslasku var tulos = luku1 + luku2;
* Kertolasku var tulos = luku1 * luku2;
/ Jakolasku var tulos = luku1 / luku2;
% Jakojäännös var tulos = luku1 % luku2;
++ Luvun kasvatus numerolla 1 kierros++;
- - Luvun pienentäminen numerolla 1 kierros--;

Sijoittamisen tekevät operaattorit

Operaattori Selite Esimerkki
= Sijoittaa annetun tiedon tulos = 100;
sijoittaa tulos-muuttajaan luvun 100
+= Sijoittaa yhteenlaskun tuloksen luku1 += luku2;
laskee luku1 + luku2 ja
sijoittaa tuloksen luku1-muuttujaan
-= Sijoittaa yvähennyslaskun tuloksen luku1 -= luku2;
laskee luku1 - luku2 ja
sijoittaa tuloksen luku1-muuttujaan
*= Sijoittaa kertolaskun tuloksen luku1 *= luku2;
laskee luku1 * luku2 ja
sijoittaa tuloksen luku1-muuttujaan
/= Sijoittaa jakolaskun tuloksen luku1 /= luku2;
laskee luku1 / luku2 ja
sijoittaa tuloksen luku1-muuttujaan
%= Sijoittaa jakojäännöksen tuloksen luku1 %= luku2;
laskee luku1 % luku2 ja
sijoittaa jakojäännöksen luku1-muuttujaan
Sijoittamisen tekevä aritmetiikka, esimerkki:


  <p id="testi4"></p>

  <script>
  var x = 10;
  x *= 0.02;
  var luku1 = 11, luku2 = 2;
  luku1%=luku2;
  document.getElementById("testi4").innerHTML = 
   "Laskun tulos x-muuttujassa " + x + "<br>" +
   "Jakojäännös luku1-muuttujassa " + luku1 + "<br>" ;
  </script> 

 

Tulos www-sivulla:
Merkkijonoihin (tekstiin) liittyvät operaattorit:


  <p id="testi5"></p>

  <script>
  var teksti = "Sanojen ";
  teksti = teksti + "yhdistely ";
  var sana = "onnistuu";
  sana += " näinkin !
"; var arvio = "Onnistumisesta täysi "; arvio+= "10"; document.getElementById("testi5").innerHTML = teksti + sana + arvio; </script>

Tulos www-sivulla:


TEHTÄVÄ 1 Kolmen vastuksen rinnankytkennän laskeva scriptaus joka näyttää kytkennän vastusten arvot sekä yhteisvastuksen arvon.

Esimerkki näyttö www-sivulla:

R1 = 100 Ω
R2 = 100 Ω
R3 = 100 Ω
Rkok = 3.33333 ΩTEHTÄVÄ 2 Sijoita kahteen muuttujaan kaksi erilaista tekstiä, esimerkiksi Seitsemästä veljeksestä.

Täytä tekstit muuttujien avulla www-sivulle eri kappaleina sekä kokeile saatko näytettyä teksteille otsikotkin.TEHTÄVÄ 3 Toteuta taulukko-ratkaisuna käyttäen seuraavat:

a) Toteuta yksiuloitteisella taulukolla JS-koodaus joka laskee neljän taulukkoon sijoitetun luvun keskiarvon.
Luvut sijoitetaan neljälle ensimmäiselle riville ja laskun tulos viidennelle.
Näytä numeroarvot ja keskiarvo www-sivulle

b) Toteuta a-tehtävä kaksiuloitteisella taulukolla, siten että:
1. rivillä taulukossa on sisältönä tekstit Luku 1, Luku 2, Luku 3, Luku 4 ja Ka
2. rivillä taulukossa on sisältönä, 3, 5, 7, 9 ja keskiarvoksi laskettu tulos
Näytä taulukon sisältö alekkain tyylillä "Luku 1 = 3" sekä alimmaiseksi "Ka = ...."TEHTÄVÄ 4 Toteuta alla oleva JS:n kaksiuloitteisella taulukolla.
Lisää sarakkeet joihin taulukosta lasketaan kokonaishinta.
Näytä taulukko www-sivulle.

Hinnasto ei näy

Vertailu operaattorit

Vertailu-operaattoreita käytetään ehto-rakenteissa ja toisto-lauseissa.

Operaattori Selite Esimerkki
== "Onko yhtäsuuria.." luku1 == luku2;
=== "Onko yhtäsuuria ja saman tyyppisiä.." luku1 === luku2;
!= "Onko eri suuria.." tulos != luku2;
!== "Onko eri suuria tai eri tyyppisiä.." luku1 !== luku2;
> "Onko suurempi kuin.." luku1 > luku2;
< "Onko pienempi kuin.." luku1 < luku2;
>= "Onko suurempi tai yhtäsuuri kuin.." luku1 >= luku2;
<= "Onko pienempi tai yhtäsuuri kuin.." luku1 <= luku2;
? What ??? ?????

Lisää Vertailu-operaattoreista.
Lisää Ehto-rakenteista.
Lisää Toisto-lauseista.Loogiset operaattorit

Myös loogisia-operaattoreita käytetään ehto-rakenteissa ja toisto-lauseissa.

Operaattori Selite Esimerkki
&& looginen JA
jolla voidaan yhdistää kaksi tai useampi lauseke
luku1 == 10 && luku2 < 12
|| looginen TAI
jolla voidaan yhdistää kaksi tai useampi lauseke
luku1 > luku2 || luku1 < luku3
! looginen NOT
"kääntään toden epätodeksi"
!(tulos = luku2)

Lisää Loogisista-operaattoreista.


Muita operaattoreita

JS sisältää vielä enemmänkin spesiaaleja operaattoreita joilla voidaan tutkia tiedon tyyppiä tai operoida bitti-tasolla.

Lisää Tyyppi-operaattoreista.
Lisää Bitti-operaattoreista.
DATA, TYYPIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

JavaScript pystyy käsittelemään useita data tyyppejä numeroiden, merkkijonojen ja objektien lisäksi.

 
 var kerroin = 4.5; data-tyypiltään numero (number)
	 
 var sukuNimi = "Virtanen"; data-tyypiltään merkkijono (string)

 var nimi_1 = {etuNimi:"Ville", sukuNimi:"Vallaton"}; data-tyypiltään objektin (object)
  
Huomaa ettei tietokone voi käsitellä turvallisesti esimerkiksi virheellisellä tavalla yhdistettyä numeroa ja merkkijonoa.

	var tulos = 12 + " on tusina"; Virheellinen tapa !!
	
	var tulos = "12" + " on tusina"; Oikea tapa !!
	


Joukko esimerkkejä data-tyyppien käytöstä:


 <p id="testi6"></p>

 <script>
  //1. esimerkki:
  var teksti1 = 12 + " on tusina";   //mahdollista, ei turvallista
  var teksti2 = "12" + " on tusina";  //turvallien tapa
  var teksti3 = "Tusina on" + 12;   //mahdollista, ei turvallista
  var teksti4 = 7 + 5 + " on tusina"; //mahdollista, ei turvallista
  var teksti5 = "Tusina on" + 7 + 5;  //mahdollista, ei turvallista

  //2. esimerkki:
  var luku_2;      // luku_2 sisältö tuntematon
  luku_2 = 5;      // luku_2 sisältö luku 5
  luku_2= "Ville";    // luku_2 sisältö merkkijono Ville

  //3. esimerkki, lainnaus- ja heittomerkkien näyttäminen:
  var teksti6= "It's easy !";     // Sanaan kuuluu heittomerkki
  var teksti7= "Lempinimi 'player'";  // Sanassa heittomerkki
  var teksti8= 'Lempinimi "player"';  // Sanassa lainnausmerkki

  //4. esimerkki, exponettien käyttäminen numeroiden esittämisessä
  var luku_3 = 123e7;
  var luku_4 = 123e-7;

  document.getElementById("testi6").innerHTML = 
  teksti1 + "<br>" +  
  teksti2 + "<br>" +
  teksti3 + "<br>" +
  teksti4 + "<br>" +
  teksti5 + "<br><br>" +
  luku_2 + "<br><br>" +
  teksti6 + "<br>" +
  teksti7 + "<br>" +
  teksti8 + "<br><br>" +
  luku_3 + "<br>" +
  luku_4;
 </script>
 

Alla toimiva script:Seuraavassa esimerkissä testataan "totuus-arvoja" (boolean):

 <p id="testi7"></p>

 <script>
 var luku1 = 5;
 var luku2 = 5;
 var luku3 = 6;
 document.getElementById("testi7").innerHTML =
  (luku1 == luku2) + "<br>" + 
  (luku1 == luku3) + "<br><br>" +
  "Koska luku1 = luku2 tulostuu true.<br>" +
  "Koska luku1 < luku3, tulostuu false.";;
 </script>
 
Esimerkin (yllä) tulostus www-sivulle:Objekti on "muuttuja" joka sisältää joukon muuttujiin sijoitettua tietoa:

 
  <p id="testiD"></p>

  <script>
  var henkilo = {
   etuNimi : "Jussi",
   sukuNimi : "Jokela",
   asuinKunta : "HELSINKI",
   postiNumero : '00910'
  };

  document.getElementById("testiD").innerHTML =
   "Osallistuja:
" + henkilo.sukuNimi + " " + henkilo.etuNimi + "<br>" + henkilo.asuinKunta + " " + henkilo.postiNumero; </script>

Tulos www-sivulla:

Yllä olevassa esimerkissä postinumeroa ei voi sijoittaa mumerona 00910, vaan se on sijoitettava merkkijonona !


typeof operaattori ja sen käyttäminen tiedon tyypin tutkimisessa.

Esimerkeissä typeof-operaattorilla tiedon tyyppejä:


  <p id="testiE"></p>

  <script>
   var henkilo = "Jussi";    //tutkittava tieto muuttujaan
   var tyyppi = typeof henkilo; //tutkitaan muuttujassa olevaa tietoa
   var laatikko;         //tutkittava "tyhjä muuttuja"
   
	 document.getElementById("testiE").innerHTML =
   "Tutkitaan teksti-tietoa:
" + tyyppi + " - muuttujassa oleva tieto
" + typeof "" + " - tyhjämerkki
" + typeof "Jaska Jokunen" + " - merkkijono

" + "Tutkitaan numero-tietoa:
" + typeof 0 + " - numero 0
" + typeof 314 + " - numero 314
" + typeof 3.14 + " - desimaaliluku 3.14
" + typeof (3) + " - suluissa numero 3
" + typeof (3 + 4) + " - numeroiden laskutoimitus (3+4)

" + "Kurkistetaan 'laatikkoon':
" + typeof laatikko + " - tyhjä muuttuja
" + laatikko + " - muuttuja

" + "Vielä muutama tieto tutkitaan:
" + typeof {name:'john', age:34} + " - objekti
" + typeof [1,2,3,4] + " - taulukko jossa numeroita
" + typeof null + " - null arvo
" + typeof function omaOhjelma(){} + " - aliohjelma kutsu"; </script>

Tulos www-sivulla: